Прием

В ДГ“Детелина“ се отглеждат, възпитават , социализират и обучават деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование /Наредба №5 от 03.06.2016г./

  1. Децата постъпват целогодишно
  2. Може да се приемат за отглеждане,възпитание и социализация и деца от две годишна възраст
  3. Предучилищното образование е задължително от пет годишна възраст
  4. Условията и редът за прием са определени в Наредба с Решение на общинския съвет № 118 от 25.08.2016г.
  5. Децата се приемат и отписват по желание на родителите със съответните заявления по образец
  6. При приемане в ДГ се предоставят документи от родителите,съгласно Наредбата и Правилника за Дейността на детската градина