Целодневна детска градина отваря врати за най-малките жители на гр. Чипровци на 01.09-1972 като Обединено детско заведение с 4 градински и 2 яслени групи. От 1974 г. става Целодневна детска градина и носи името „Людмила Живкова“. От 2010 г. , след решение на Общински съвет е преобразувано в ОДЗ. ДГ“Детелина“ е общинска детска градина. Тя е единствена на територията на община Чипровци.

Тук се отглеждат и възпитават деца от 10м. до 7 год., разделени в три групи, от които 1 яслена и 2 градински групи. Яслена група с мед. сестра Мария Петрова и детегледачки: Мария Ненчова и Соня Денкова. Смесена група 3-4 год. с госпожи: Катя Костова, Мария Георгиева и пом. – възпитател Лили Колова.Подготвителна група 5-6 год. с госпожи Йорданка Ценкова, Елена Минчева и пом.- възпитател Галина Иванова.
Екип
    1. Директор – Елена Минчева.
    2. Счетоводител –Диляна Ненчова.
    3. Касиер-домакин – Сийка Георгиева.
    4. Мед. сестра – Гулнура Велкова.
    5. Готвач – Даниела Павлова.
В нея се обучават и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст. Разполага с 80 места.На децата пътуващи от другите населени места е осигурен транспорт. В ДГ не се заплащат такси по решение на общинския съвет. Дворът на ДГ е обширен с оформени площадки,удовлетворяващи нуждите на децата за игри на открито. Помещенията са просторни и уютни и отговарят на всички санитарно-хигиенни изисквания. Разделени са на спалня, занималня, приемно помещение. ДГ работи на пет дневна работна седмица с работно време от 6,00 до 18,00 часа.
Мисия:
1.Да осигурим среда,в която всяко дете да има свобода да развива своите възможности и в същото време да цени и уважава уникалността на другите
2.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата
3.Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните различия на децата
4.Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка,съобразно ДОС, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност.
Визия:
Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата,осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.
Приоритет
1.Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина
2. Равен шанс и достъп до образование
3.Откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете
4.Осигуряване на комфорт на децата с различна етническа принадлежност и със специални образователни потребности.
5.Развитие и подобряване на образователната среда и материалната база.
6.Да предложим образование,в което децата ще откриват себе си чрез различни дейности,да подготвим детето за училище и стимулиране чувството за успех и любознателност.